Đổi mới công tác quản lý hoạt động đầu tư nhằm thực hiện tái cấu trúc đầu tư công tại Việt Nam

KT&PT Số 177, tháng 03 năm 2012, trang 22-28
Tóm tắt: Hội Nghị TW lần thứ 3 khóa XI Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định rõ “Trong 5 năm tới, cần tập trung vào 3 lĩnh vực quan trọng nhất: Tái cấu trúc đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; Cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước”. Như vậy, tái đầu tư công sẽ là một trong ba trọng tâm của tái cấu trúc nền kinh tế. Tuy nhiên, để tái cấu trúc đầu tư công đáp ứng yêu cầu của thời đại cần phải cải thiện một bước công tác quản lý hoạt động đầu tư nói chung và đầu tư công nói riêng. Bài viết này sẽ tập trung vào đánh giá kết quả của quá trình hoàn thiện cơ chế quản lý đầu tư tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp tiếp tục đổi mới công tác quản lý hoạt động đầu tư tại Việt Nam với trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công để góp phần nâng cao hiệu quả của khu vực công nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.
Từ khóa: Quản lý hoạt động đầu tư, tái cấu trúc đầu tư công, đầu tư công, tái cấu trúc đầu tư công tại Việt Nam
Tra cứu bài báo