Tái cơ cấu đầu tư công: Kinh nghiệm thực tiễn một số nước và khuyến nghị với Việt Nam

KT&PT Số 177, tháng 03 năm 2012, trang 3-10
Tóm tắt: Liên quan đến tái cấu trúc nền kinh tế, trong bài viết nhân dịp đầu xuân năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh: các nội dung cơ cấu lại nền kinh tế phải được thực hiện trong suốt quá trình công nghiệp hóa, nhưng phải được bắt đầu ở những lĩnh vực cấp bách nhất, đó là tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là hệ thống các ngân hàng thương mại và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. Như vậy tái cơ cấu đầu tư công được xem như là nhiệm vụ cần làm ngay trong quá trình thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế nước ta năm 2012. Bài viết bắt đầu từ sự thống nhất trong quan niệm đầu tư công và tái cơ cấu đầu tư công, đến khảo cứu một số bằng chứng điển hình không thành công (Hy Lạp) và thành công (Hàn Quốc) về đầu tư công và tái cơ cấu đầu tư công, và cuối cùng là một số khuyến nghị cho tái cấu trúc đầu tư công ở Việt Nam từ những mô hình này.
Từ khóa: Đầu tư công, đầu tư tư nhân, chính sách hỗ trợ đầu tư, hợp tác công - tư, hiệu quả đầu tư công, tham nhũng trong đầu tư công, tái cơ cấu đầu tư công, tái đầu tư công ở Hy Lạp
Tra cứu bài báo