Chất lượng đấu thầu tư vấn các dự án ODA ngành giao thông đường bộ: Thực trạng và một số bài học kinh nghiệm

KT&PT Số 178 (II), tháng 04 năm 2012, trang 57-62
Tóm tắt: Chất lượng đấu thầu tư vấn có tầm quan trọng đặc biệt đối với các dự án xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn ODA. Tiêu chí chất lượng không chỉ phản ánh đơn thuần ở việc lựa chọn được nhà thầu, mà còn là yếu tố chất lượng nhà thầu, giá cả phù hợp với giải pháp và phương pháp luận thực hiện, sự công khai minh bạch,... và đặc biệt là yếu tố tiến độ. Rút ngắn được thời gian lựa chọn nhà thầu đồng nghĩa với việc tiết giảm được các khoản chi phí theo thời gian của các cơ quan liên quan (cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, bên mời thầu,...), giảm được tổn thất do trượt giá công trình, triển khai sớm dự án mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Với bài viết chất lượng đấu thầu tư vấn các dự án sử dụng vốn ODA tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tác giả kỳ vọng từ các bài học kinh nghiệm được rút ra, công tác đấu thầu tuyển chọn tư vấn ngày càng được thực hiện một cách hiệu quả và chất lượng hơn.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo