Chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh dịch vụ bưu chính chuyển phát tại bưu điện tỉnh Hậu Giang

KT&PT Số 178 (II), tháng 04 năm 2012, trang 50-56
Tóm tắt: Mục đích của bài viết là phân tích các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bưu chính chuyển phát từ đó đưa ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bưu chính chuyển phát tại Bưu điện tỉnh Hậu Giang. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng kết hợp giữa nghiên cứu định lượng bằng việc đo lường chất lượng dịch vụ bưu chính chuyển phát thông qua khảo sát trực tiếp khách hàng và nghiên cứu định tính sử dụng ma trận hình ảnh cạnh tranh để đánh giá các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh dịch vụ bưu chính chuyển phát bằng việc phỏng vấn các chuyên gia trong lĩnh vực này. Từ kết quả nghiên cứu sẽ chỉ ra mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh dịch vụ bưu chính chuyển phát, từ đó đề ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh so với các đối thủ chủ yếu trong ngành.
Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, Dịch vụ bưu chính chuyển phát, Bưu điện tỉnh Hậu Giang, năng lực cạnh tranh
Tra cứu bài báo