Cơ sở hạ tầng với tăng trưởng kinh tế trong điều kiện hội nhập quốc tế

KT&PT Số 178 (II), tháng 04 năm 2012, trang 9-14
Tóm tắt: Trong điều kiện nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu vào các quan hệ kinh tế thế giới, sự tăng trưởng kinh tế bền vững trong dài hạn và việc đảm bảo cho quá trình hội nhập của nền của nền kinh tế có hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào sự phát triển cơ sở hạ tầng. Bài viết này phân tích ảnh hưởng của cơ sở hạ tầng đối với tăng trưởng kinh tế, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa, từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng.
Từ khóa: Cơ sở hạ tầng, tăng trưởng kinh tế, mô hình hợp tác công tư, hội nhập quốc tế, khu vực tư nhân, dịch vụ công.
Tra cứu bài báo