Đổi mới công tác đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo cho các trường đại học, cao đẳng công lập ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

KT&PT Số 178 (II), tháng 04 năm 2012, trang 83-89
Tóm tắt: Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới đã chỉ ra rằng, nguồn nhân lực luôn luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bài toán tăng trưởng và phát triển kinh tế. Đối với Việt Nam, nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực lại càng trở nên quan trọng và cấp bách, nó được xem như phương cách duy nhất để từng bước rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển; trong đó, giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng chính là cách thức cơ bản để tích luỹ và phát triển vốn con người. Bài viết này tập trung đề cập thực trạng và một số khuyến nghị liên quan đến công tác đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo cho các trường đại học, cao đẳng công lập ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo