Giải pháp tăng cường thu hút FDI vào tỉnh Bình Định

KT&PT Số 178 (II), tháng 04 năm 2012, trang 15-19
Tóm tắt: Bình Định là một Tỉnh Duyên hải vùng Nam Trung Bộ của Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội và là một trong 5 tỉnh của Vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung. Thời gian qua, tỉnh Bình Định đã chủ động phát huy nội lực và tích cực thu hút các nguồn lực từ bên ngoài nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế và nâng cao mức sống của nhân dân. Tuy nhiên, các kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chưa tương xứng với tiềm năng và những nỗ lực cải cách môi trường đầu tư của Tỉnh. Vì vậy, việc đánh giá thực trạng thu hút FDI để tìm ra các giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào tỉnh Bình Định trong những năm tới.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo