Mối quan hệ giữa tăng trưởng, nghèo đói và bất bình đẳng ở Việt Nam thời kỳ 2006- 2010

KT&PT Số 178 (II), tháng 04 năm 2012, trang 63-73
Tóm tắt: Trong quá trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, phân tầng xã hội có thể được xem là một trong những vấn đề cần được quan tâm. Phân hóa giàu đã và đang diễn ra ở nước ta. Nghiên cứu này sử dụng các thước đo Gini và Entropy tổng hợp để xem xét sự bất bình đẳng. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra một cách khái quát về thực trạng trong phân phối thu nhập ở Việt Nam thông qua số liệu khảo sát mức sống hộ gia đình hàng năm. Bài báo này tập trung phân tích thực trạng phân phối thu nhập ở Việt Nam và ứng dụng các mô hình để phân tích tác động của tăng trưởng tới phân phối thu nhập và ngược lại. Ứng dụng một số mô hình để phân tích ảnh hưởng của tăng trưởng đến bất bình đẳng và cuối cùng là một số kết luận chính từ nghiên cứu.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo