Nghiên cứu xây dựng quy trình biên soạn hệ thống thuật ngữ giải thích cho chuyên ngành hệ thống thông tin quản lý

KT&PT Số 178 (II), tháng 04 năm 2012, trang 90-94
Tóm tắt: Trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ rất cần đến các hệ thống thuật ngữ giải thích, giúp người dùng hiểu được các thuật ngữ mới hoặc ít phổ biến cũng như các thuật ngữ chuyên ngành một cách chính xác và cô đọng nhất. Bài viết sau đây nghiên cứu phương pháp luận và quy trình biên soạn hệ thống thuật ngữ giải thích trong môi trường ngôn ngữ tiếng Việt cho chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý với phương châm khai thác và tận dụng tối đa các công nghệ hiện đại và các nguồn thuật ngữ giải thích có sẵn.
Từ khóa: Dịch tự động, hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thuật ngữ, quy trình phát triển, thuật ngữ, từ điển giải thích
Tra cứu bài báo