Phát triển thị trường tài chính khu vực nông thôn Việt Nam

KT&PT Số 178 (II), tháng 04 năm 2012, trang 20-26
Tóm tắt: Thị trường tài chính nông thôn là điều kiện quan trọng để huy động vốn đầu tư phát triển cho khu vực nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Tuy nhiên, sự phát triển thị trường này còn hạn chế cả về nguồn lực và phương thức hoạt động. Các giải pháp phát triển thị trường này cần bao gồm cả cơ chế chính sách của Nhà nước cùng với sự tham gia của các tổ chức tài chính nhằm góp phần vào sự phát triển của khu vực nông nghiệp và nông thôn.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo