Tác động của nhân tố văn hóa xã hội đến văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam

KT&PT Số 178 (II), tháng 04 năm 2012, trang 74-78
Tóm tắt: Văn hóa kinh doanh của một doanh nghiệp bao giờ cũng chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa xã hội. Văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam không đứng ngoài ảnh hưởng đó. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam phải xây dựng và phát triển nền văn hóa kinh doanh mạnh cho doanh nghiệp. Quá trình này đòi hỏi phải hạn chế những tác động tiêu cực của nhân tố văn hóa xã hội lên văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam.
Từ khóa: Văn hóa xã hội, doanh nghiệp nhà nước, văn hóa kinh doanh.
Tra cứu bài báo