Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường lao động Việt Nam hiện nay

KT&PT Số 178 (II), tháng 04 năm 2012, trang 27-32
Tóm tắt: Thị trường lao động (TTLĐ) là một thị trường đặc biệt, vì đối tượng mua bán chủ yếu là sức lao động, đây là nhân tố quyết định đảm bảo cho phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững. Tuy nhiên, thời gian qua phát triển TTLĐ đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế như chất lượng sức lao động còn thấp, mất cân đối giữa cung – cầu lao động trên TTLĐ, giáo dục và đào tạo chưa phù hợp và đáp ứng với yêu cầu TTLĐ, chế độ phân phối còn nhiều bất hợp lý, phân hóa xã hội tăng lên… từ đó gây cản trở đến sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, bài viết này tập trung đưa ra một số giải pháp chủ yếu phát triển TTLĐ, trên cơ sở đánh giá khách quan những thành tựu, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của TTLĐ Việt Nam hiện nay, nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo