Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin trong các trường đại học và cao đẳng

KT&PT Số 178, tháng 04 năm 2012, trang 68-73
Tóm tắt: Công nghệ thông tin có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Phát triển nguồn nhân lực là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin. Bài viết này đề cập đến một số vấn đề về đào tạo nhân lực công nghệ thông tin trong các trường đại học và cao đẳng. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên cần được xuất phát từ thực tế nhu cầu nguồn nhân lực đặt ra và cần có những định hướng của chính phủ, sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành liên quan và toàn xã hội.
Từ khóa: quy hoạch phát triển nhân lực giảng dạy CNTT; tài nguyên dùng chung; công nghiệp phần cứng; công nghiệp phần mềm; công nghiệp nội dung số
Tra cứu bài báo