Khả năng điều chỉnh hành vi chọn ngành học của học phí Việt Nam

KT&PT Số 178, tháng 04 năm 2012, trang 63-67
Tóm tắt: Học phí được cho là cần thiết trong bối cảnh nhu cầu học tập tăng cao vượt quá khả năng bao cấp của ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, chính sách học phí có tác động lớn đến người học. Bài báo nghiên cứu quan điểm của sinh viên đối với chính sách học phí hiện hành và tác động của chính sách học phí đến hành vi lựa chọn ngành học thông qua khảo sát các sinh viên thuộc nhiều ngành học khác nhau. Dựa vào kết quả nghiên cứu, bài báo đã đưa ra các kiến nghị cho Nhà nước và các nhà hoạch định chính sách giáo dục đại học trong việc xây dựng các chính sách học phí.
Từ khóa: Giáo dục đại học, Học phí, Hành vi chọn ngành học
Tra cứu bài báo