Một số vấn đề lý luận về thuế trong thương mại điện tử

KT&PT Số 178, tháng 04 năm 2012, trang 51-57
Tóm tắt: Thương mại điện tử làm nảy sinh các vấn đề mới liên quan đến thuế cần nghiên cứu giải quyết. Bài viết tập trung vào việc phân tích một số vấn đề lý luận là cơ sở cho hoạch định chính sách thuế trong Thương mại điện tử. Đó là các vấn đề về ảnh hưởng mang tính nguyên tắc của thương mại điện tử tới thuế; vấn đề phân loại hàng hóa và dịch vụ trong TMĐT; và vấn đề liên quan tới khái niệm “cơ sở thường trú” trong TMĐT.
Từ khóa: Thương mại điện tử, thuế trong thương mại điện tử, dịch vụ điện tử, cơ sở thường trú
Tra cứu bài báo