Một số vấn đề trong công tác phát triển nhà tái định cư trên địa bàn Hà Nội

KT&PT Số 178, tháng 04 năm 2012, trang 58-62
Tóm tắt: Từ khi gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nền kinh tế Việt Nam phát triển sôi động hơn, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa diễn ra hết sức mạnh mẽ, tác động đến mọi khía cạnh trong đời sống của người dân. Hà Nội là trung tâm về chính trị và cũng là địa bàn thu hút được nhiều dự án đầu tư, vì vậy việc thu hồi đất đai và tài sản gắn liền với đất đai nhằm tạo quỹ đất sạch để triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình là một trong những nhu cầu tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội. Để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của nước ta đã có quy định về cơ chế, chính sách và biện pháp bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trong đó có hình thức phát triển nhà ở tái định cư. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số vấn đề xảy ra trong lĩnh vực nhà tái định cư các hộ gia đình đã làm chậm trễ việc triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế- xã hội. Do đó, tác giả bài viết này xem xét một số vấn đề còn tồn tại trong công tác phát triển nhà tái định cư trên địa bàn Hà Nội, từ đó đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác phát triển nhà tái định cư.
Từ khóa: Nhà tái định cư, đô thị hóa, Hà Nội
Tra cứu bài báo