Về xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội ở nước ta những năm tới

KT&PT Số 178, tháng 04 năm 2012, trang 36-44
Tóm tắt: Sau 25 năm Đổi mới, hệ thống an sinh xã hội (ASXH) ở nước ta ngày càng hoàn thiện và có đóng góp quan trọng vào việc ổn định và phát triển kinh tế xã hội, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập. Bài viết này đánh giá một số thành tựu và đề xuất một số vấn đề có liên quan đến chủ trương, chính sách, tổ chức thực hiện về ASXH theo hướng đảm bảo cho sự phát triển bền vững ở nước ta những năm tới.
Từ khóa: An sinh xã hội, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, trợ giúp xã hội thường xuyên, trợ giúp xã hội đột xuất, ưu đãi xã hội, xóa đói giảm nghèo, thị trường lao động,
Tra cứu bài báo