Quản trị công ty trong các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

KT&PT Số 178, tháng 04 năm 2012, trang 10-17
Tóm tắt: Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, bài viết đi sâu phân tích thực trạng quản trị công ty (QTCT) trong 37 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trên các khía cạnh: khuôn khổ pháp lý về QTCT trong các ngân hàng, tính minh bạch và giải trình và trách nhiệm của HĐQT, từ đó đưa ra những nhận định tổng quát và các đề xuất nhằm tăng cường năng lực QTCT trong ngân hàng ở Việt Nam.
Từ khóa: Quản trị công ty, nguyên tắc quản trị công ty, ngân hàng thương mại
Tra cứu bài báo