Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

KT&PT Số 178, tháng 04 năm 2012, trang 28-30
Tóm tắt: Do ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua cũng như cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu hiện nay, quá trình tái cơ cấu hệ thống kinh tế - tài chính nói chung và ngân hàng nói riêng trên toàn cầu nhằm khắc phục những khiếm khuyết của hệ thống này đã và đang diễn ra quyết liệt. Các ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua tuy đã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng dịch vụ song đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Việc tái cơ cấu ngân hàng Việt Nam là cần thiết, một mặt để chúng ta tăng trưởng bền vững, mặt khác để chúng ta có cơ hội thu hút các ngân hàng quốc tế lớn, các nhà đầu tư chiến lược, thành các cổ đông của các ngân hàng Việt Nam, và qua đó giúp hiện đại hóa các ngân hàng Việt Nam.
Từ khóa: Ngân hàng, tái cấu trúc, tăng trưởng tín dụng
Tra cứu bài báo