Tái cấu trúc khu vực tài chính- Bài học từ Hàn Quốc

KT&PT Số 178, tháng 04 năm 2012, trang 31-35
Tóm tắt: Tái cấu trúc khu vực tài chính là một vấn đề nóng của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Hiện Việt Nam đang trong giai đoạn khởi đầu của quá trình tái cấu trúc khu vực tài chính, do đó bài học từ các quốc gia đã có những kinh nghiệm quý báu trong tái cấu trúc khu vực tài chính là vô cùng quan trọng. Sau khi trình bày sơ lược một số vấn đề trong hệ thống tài chính của Hàn Quốc trước khi xảy ra khủng hoảng tiền tệ khu vực, bài viết tập trung vào phân tích các biện pháp chính mà chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện để tái cấu trúc khu vực tài chính. Từ đó, bài viết rút ra một số bài học cho quá trình tái cấu trúc khu vực tài chính của Việt Nam.
Từ khóa: Hàn Quốc, Khủng hoảng, Khu vực tài chính, Ngân hàng, Tái cấu trúc
Tra cứu bài báo