Tái cấu trúc vốn chủ sở hữu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT Số 178, tháng 04 năm 2012, trang 18-27
Tóm tắt: Từ cuối 2011, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã khởi động và đang thực hiện quyết liệt chương trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng nhằm hướng tới một hệ thống ngân hàng phát triển “An toàn-Hiệu quả-Bền vững-Hội nhập quốc tế”, thực hiện tốt chức năng “huyết mạch” của nền kinh tế. Để quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thành công, Việt Nam cần thực hiện một hệ thống các giải pháp đồng bộ và có lộ trình thích hợp, trong đó một vấn đề quan trọng là tái cấu trúc vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại. Bài viết này tập trung trình bày cụ thể mối quan hệ giữa Vốn chủ sở hữu (VCSH) và an toàn hoạt động ngân hàng; phân tích làm rõ thực trạng quy mô, cấu trúc của VCSH tại các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM VN); đưa ra các giải pháp và lộ trình nhằm tăng quy mô, chất lượng các thành phần của VCSH trong việc gắn kết với tăng năng lực, trình độ quản trị tại các NHTM VN trong thời gian tới, giai đoạn 2012 đến 2020.
Từ khóa: Bảng cân đối kế toán, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tái cơ cấu, vốn chủ sở hữu, vốn tự có
Tra cứu bài báo