Khoa học công nghệ với phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Thái Nguyên- Thực trạng và giải pháp

KT&PT Số 179 (II), tháng 5 năm 2012, trang 103-108
Tóm tắt: Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi phía Bắc, giá trị nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng khá cao trong GDP; dân cư chủ yếu cư trú ở nông thôn; nông nghiệp vẫn luôn được quan tâm phát triển. Vì vậy khoa học- công nghệ phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn cũng được tập trung và thực hiện tốt. Trong thời gian qua khoa học- công nghệ đã có vai trò lớn đóng góp cho sự phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên trong quá trình đó cũng còn bộc lộ những bất cập, cần nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, tim ra những giải pháp hữu hiệu để khắc phục, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Thái Nguyên những năm tới. Bài viết này sẽ tập trung làm rõ những vấn đề trên.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo