Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của các nước Đông Á và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

KT&PT Số 179 (II), tháng 5 năm 2012, trang 97-102
Tóm tắt: Từ những đặc điểm của công nghiệp hỗ trợ (CNHT) cho thấy sự phù hợp với xu thế phát triển doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Qua thực tế phát triển CNHT ở Việt Nam và với bài học kinh nghiệm của các nước Đông Á giúp cho việc đề xuất giải pháp phát triển ngành CNHT ở Việt Nam: Phát triển SMEs trong các ngành CNHT; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển công nghệ; Hoàn thiện và bổ sung các chính sách ưu đãi để thu hút FDI phát triển CNHT tại Việt Nam; Thúc đẩy các mối liên kết công nghiệp.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo