Đổi mới quản lý các công trình cấp nước sạch nông thôn Hà Nội

KT&PT Số 179 (II), tháng 5 năm 2012, trang 74-79
Tóm tắt: Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng đến hết tháng 3/2012, tỷ lệ dân cư nông thôn Hà Nội được sử dụng nước sạch (NS) vẫn còn rất thấp (chỉ khoảng 32%), nhiều vùng nông thôn còn rất khó khăn về nguồn nước uống và nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Những yếu kém trong cấp nước sạch nông thôn (NSNT) Hà Nội hiện nay do nhiều yếu tố tác động nhưng liên quan và ảnh hưởng nhiều nhất là việc quản lý (QL) các công trình cấp nước sạch nông thôn (CNSNT). Vì vậy, việc nghiên cứu tìm ra những hạn chế, bất cập trong quá trình QL, vận hành các công trình CNSNT, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện, đổi mới việc QL là hết sức cần thiết.
Từ khóa: Nước sạch, Công trình cấp nước sạch nông thôn, Nông thôn Hà Nội, Quản lý, Nguyên nhân, vấn đề gay cấn đặt ra; Hạn chế, bất cập, Giải pháp hoàn thiện, đổi mới quản lý.
Tra cứu bài báo