Kinh nghiệm của một số nước Đông Á sau khi gia nhập WTO

KT&PT Số 179 (II), tháng 5 năm 2012, trang 92-96
Tóm tắt: Nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc và một số nền kinh tế Đông Á khác sau khi gia nhập WTO nhằm rút ra một số bài học kinh nghiệm hữu ích cho Việt Nam. Đó là sau khi gia nhập, cần thực hiện nghiêm túc các cam kết với WTO; đẩy mạnh cải cách kinh tế theo hướng thị trường; tái cơ cấu kinh tế ngành và nâng cao năng lực cạnh tranh…Chỉ có như vậy, mới tận dụng được những cơ hội do gia nhập WTO mang lại.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo