Kinh tế tư nhân ở Việt Nam sau 25 năm đổi mới

KT&PT Số 179 (II), tháng 5 năm 2012, trang 30-37
Tóm tắt: Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam diễn ra vào tháng 12 năm 1986. Với tinh thần đổi mới toàn diện, Đại hội đã tìm ra lối thoát cho khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài, đặt nền tảng cho quan điểm chuyển sang kinh tế thị trường ở Việt Nam. Một trong những thành tựu quan trọng của Đại hội VI là thừa nhận sự tồn tại của nền kinh tế nhiều thành phần. Bài viết này sẽ tập trung giới thiệu thành phần kinh tế quan trọng góp phần tạo nên nét mới trong diện mạo của nền kinh tế Việt Nam kể từ khi đổi mới đến nay, đó là kinh tế tư nhân. Thành phần kinh tế tư nhân trong bài viết được đề cập với tư cách là một khu vực, bao gồm 2 bộ phận: các doanh nghiệp trong nước dựa trên sở hữu tư nhân và các hộ kinh doanh cá thể.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo