Tác động của các khu công nghiệp ở Việt Nam đến việc làm, thu nhập và đời sống của nông dân vùng thu hồi đất

KT&PT Số 179 (II), tháng 5 năm 2012, trang 43-47
Tóm tắt: Thu hồi đất để hình thành và phát triển các khu công nghiệp (KCN) là phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Các KCN và khu chế xuất (KCX) có đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các địa phương theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa, đa dạng hoá các ngành nghề… góp phần chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đặc biệt, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng triệu lao động. Trên cơ sở phân tích những tác động của một số các KCN ở Việt Nam đến việc làm, thu nhập và đời sống của nông dân những vùng thu hồi đất để xây dựng các KCN, có thể thấy được những tác động tích cực cũng như hạn chế và tồn tại từ sự phát triển của các KCN này. Từ đó, bài đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của quá trình này.
Từ khóa: Khu công nghiệp; việc làm, thu nhập và đời sống nông dân
Tra cứu bài báo