Tái cấu trúc đầu tư công ở Việt Nam

KT&PT Số 179 (II), tháng 5 năm 2012, trang 22-24
Tóm tắt: Tái cấu trúc đầu tư công được xác định là một trong những trọng tâm tái cấu trúc nền kinh tế và cần được thực hiện trước tiên. Bài viết này nêu một số giải pháp thiết thực nhằm tái cấu trúc đầu tư công ở nước ta hiện nay. Để tái cấu trúc đầu tư công, cần phải: trước hết, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11 NQ-CP và Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm đầu tư công; khẩn trương xây đựng những chương trình tái cấu trúc đầu tư công cho giai đoạn mới (2011-2015); giảm tỷ lệ đầu tư công trong đầu tư của xã hội; thay đổi phương thức phân bổ vốn và quản lý đầu tư, điều chỉnh việc phân cấp quản lý đầu tư; cần phải minh bạch đầu tư công, tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư công; đổi mới tư duy, có cách nhìn mới về đầu tư công.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo