Tư tưởng của V.I.Lê Nin về sử dụng và học tập chuyên gia tư sản

KT&PT Số 179 (II), tháng 5 năm 2012, trang 69-73
Tóm tắt: Vào đầu năm 1921, địa vị quốc tế của đất nước Xô Viết được củng cố, một thế cân bằng lực lượng được xác lập, tuy còn “tạm thời, không ổn định, nhưng dù sao vẫn là một thế cân bằng”. Tuy nhiên, nhà nước Xô Viết đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Do bốn năm chiến tranh đế quốc, ba năm nội chiến và can thiệp quân sự của nước ngoài, nền kinh tế quốc dân bị suy sụp. Đứng trước vô vàn khó khăn, nhiệm vụ chính trị cơ bản, quan trọng và thiết yếu nhất lúc ấy của chính quyền Xô Viết chính là xây dựng, phát triển nền kinh tế. Lênin đã nói chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế, hoặc chính trị là kinh tế cô đọng lại, vì thế kinh tế quyết định chính trị. Do vậy, nhiệm vụ then chốt của chính quyền Xô Viết là làm thế nào để khôi phục và phát triển được kinh tế, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Trong các nội dung quan trọng như: thuế lương thực, tô nhượng, tự do buôn bán trao đổi hàng hoá, chủ nghĩa tư bản nhà nước… vấn đề học tập cách quản lý và sử dụng chuyên gia tư sản là một vấn đề tuy nhỏ nhưng không kém phần quan trọng. Lênin là người đầu tiên đưa ra nhiều quan điểm cụ thể mang tính định hướng sâu sắc về nội dung này.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo