Vai trò của Nhà nước đối với phát triển các khu công nghiệp

KT&PT Số 179 (II), tháng 5 năm 2012, trang 63-68
Tóm tắt: Sau hai thập kỷ từ khi hình thành khu công nghiệp (KCN) đầu tiên – KCN Tân Thuận, các KCN Việt Nam đã phát triển mạnh và trở thành yếu tố quan trọng cho sự phát triển nền kinh tế quốc dân trong tiến trình hội nhập. Đó là việc, nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp trong GDP của cả nước. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp của các KCN, khu chế xuất (KCX) thời kỳ 1996– 2010 bình quân đạt khoảng 59,6 tỷ USD, tăng bình quân khoảng 25%/năm. Lực lượng lao động trong KCN, KCX gia tăng cùng với sự gia tăng các KCN, KCX và các dự án hoạt động trong KCN, KCX. Tính đến 12/2011, các KCN, KCX đã giải quyết việc làm cho hơn 1,76 triệu lao động trực tiếp. Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đạt được, việc phát triển các KCN đã bộc lộ rất nhiều các khuyết tật về nhiều mặt: chất lượng và triển khai quy hoạch; tiến trình hình thành và thu hút đầu tư, hoạt động tại các KCN,… Khắc phục các khuyết tật trên là nhiệm vụ được đặt ra mang tính cấp bách cho cả xã hội. Yêu cầu trước tiên là phải tìm ra các nguyên nhân gây ra các hiện tượng đó. Kể cả về mặt lý luận và thực tiễn đều dễ dàng nhận ra các khuyết tật đó có liên quan trực tiếp tới việc thực hiện chức năng của nhà nước trong việc quản lý các KCN. Từ thực tế ấy, vấn đề “Vai trò của nhà nước đối với phát triển các khu công nghiệp)” đã thực sự là vấn đề được cả xã hội quan tâm và nghiên cứu một cách nghiêm túc ở nhiều khía cạnh cả lý luận và thực tiễn. Mục tiêu của bài viết này nhằm làm rõ thêm về mặt lý luận cho việc nghiên cứu vai trò nhà nước đối với phát triển các KCN.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo