Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề bồi dưỡng, nâng cao trí lực cho con người Việt Nam

KT&PT Số 179 (II), tháng 5 năm 2012, trang 3-7
Tóm tắt: Trí lực và nguồn lực trí tuệ là những vấn đề liên chặt chẽ với nhau. Đây là vấn đề đang được cả thế giới đương đại hết sức quan tâm. Vấn đề này càng trở nên quan trọng và có ý nghĩa đối với nước ta bởi hiện nay nhân loại đã bước vào nền kinh tế tri thức. Làm gì để mỗi người dân có được năng lực trí tuệ tốt nhất, tạo cơ sở, tiền đề cho đất nước có một nguồn lực trí tuệ dồi dào, đủ sức vươn lên nhịp cùng thời đại? Bài toán này đang cần những lời giải mang tính khoa học cao. Nghiên cứu tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề này sẽ giúp chúng ta có được các chỉ dẫn quý báu cho việc giải quyết bài toán trên.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo