Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ quản lý kinh tế

KT&PT Số 179 (II), tháng 5 năm 2012, trang 8-10
Tóm tắt: Hồ Chí Minh từng ví cán bộ quản lý kinh tế như tiền vốn của đoàn thể. Đó chính là điều kiện quan trọng nhất của sản xuất kinh doanh, bảo đảm tổ chức hoạt động có lãi.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo