Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT Số 179, tháng 5 năm 2012, trang 43-51
Tóm tắt: Hoàn thiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp phát triển là vấn đề rất quan trọng và cấp bách hiện nay, trên quan điểm: đảm bảo đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp nhà nước với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác. Những năm qua, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo lập môi trường kinh doanh cho hoạt động của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, môi trường kinh doanh vẫn đang là vấn đề thời sự. Bài viết này phân tích thực trạng và khuyến nghị một số giải pháp hoàn thiện môi trường kinh doanh trên các phương diện về luật pháp, cơ chế chính sách, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển khoa học công nghệ.
Từ khóa: Môi trường kinh doanh, doanh nghiệp Việt Nam, môi trường luật pháp, chính sách vĩ mô
Tra cứu bài báo