Những vấn đề quản trị doanh nghiệp nhà nước trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp ở Việt Nam

KT&PT Số 179, tháng 5 năm 2012, trang 15-23
Tóm tắt: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam không còn là vấn đề mới và trên thực tế đã được triển khai nhiều lần trong các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Cùng với những kết quả đạt được, chúng ta cũng nhận thấy rằng để đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước còn rất nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua, rất nhiều vấn đề đặt ra cần phải được nghiên cứu và giải quyết thấu đáo. Thực tế, tái cấu trúc doanh nghiệp phải là vấn đề tự thân của các doanh nghiệp, những vấn đề quản trị doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp. Bài viết này đi sâu xem xét tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước nhìn từ góc độ doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp quản trị doanh nghiệp phù hợp, giúp các doanh nghiệp nhà nước tái cấu trúc thành công và đảm bảo phát triển bền vững.
Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp nhà nước, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước
Tra cứu bài báo