Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước từ góc nhìn quản lý nhà nước

KT&PT Số 179, tháng 5 năm 2012, trang 3-7
Tóm tắt: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) mà trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được xác định là một trong 3 lĩnh vực quan trọng để thực hiện thành công quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đã được đặt ra. Tuy nhiên, tái cấu trúc DNNN sẽ bao hàm nhiều nội dung hết sức phong phú và đa dạng, trong đó có sự phân vai thực hiện quyết liệt của cả hệ thống chính trị mà trước hết là của hai chủ thể chính là Nhà nước và doanh nghiệp. Bài viết này đề cập một số nội dung liên quan đến vai trò của nhà nước trong quá trình tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhà nước, tái cấu trúc, mô hình tăng trưởng
Tra cứu bài báo