Giải pháp thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 43-48
Tóm tắt: Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) được coi là đóng vai trò rất quan trọng để góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế theo hướng CNH, HĐH và là cơ sở để công nghiệp quốc gia hội nhập công nghiệp toàn cầu. Tuy nhiên, CNHT Việt Nam hiện được coi là yếu kém, vẫn phụ thuộc đến 80% vào nguyên liệu nhập khẩu và tỷ lệ nội địa hóa linh kiện của Việt Nam mới chỉ bằng khoảng một nửa so với các nước trong khu vực. Sự yếu kém của CNHT đã chưa thật sự hấp dẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản (đó là các doanh nghiệp rất quan tâm đến đầu tư vào lĩnh vực chế biến, chế tạo, đang sở hữu công nghệ ở bậc vừa phải, có khoảng cách công nghệ không quá xa so với với các doanh nghiệp trong nước, có kinh nghiệm đầu tư phát triển CNHT thành công ở nước ngoài). Trong khi đó, nguy cơ một số doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản sẽ chuyển đầu tư đến hoặc rút khỏi Việt Nam để di chuyển đến những quốc gia có ngành CNHT phát triển hơn trong khu vực như Thái Lan, Đài Loan và Trung Quốc. Bài viết nghiên cứu tầm quan trọng và đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản trong thời gian. Từ đó, đề xuất những giải pháp tăng cường thu hút các doanh nghiệp này nhằm phát triển bền vững CNHT của Việt Nam.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo