Giám sát cộng đồng đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 61-64
Tóm tắt: Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại [1], là một chủ trương đúng đắn và khoa học của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Kết cấu hạ tầng giao thông chiếm một tỷ trọng lớn các nguồn lực của quốc gia, do đó nếu không được sử dụng đúng và có hiệu quả sẽ đem lại thiệt hại khó lường. Một trong những biện pháp sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông này chính là các hoạt động giám sát của các cấp, trong đó có giám sát cộng đồng (GSCĐ) một vấn đề đang được đặt ra thực hiện và tiếp tục nghiên cứu ở nước ta hiện nay.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo