Gợi ý chính sách tiền lương trong bối cảnh văn hóa Việt Nam

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 114-117
Tóm tắt: Đầu tư ra nước ngoài đang là một hướng đi mới của doanh nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh một nền kinh tế mới, văn hóa mới, đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) Việt Nam phải có những chính sách, nghệ thuật trả lương hợp lý nhằm đạt được những mục tiêu quan trọng trong kinh doanh. Trong bài này tác giả nêu ra những gợi ý mà các doanh nghiệp có thể tham khảo trong việc thiết kế chính sách tiền lương cho doanh nghiệp mình.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo