Học hỏi từ công ty mẹ nước ngoài trong các doanh nghiệp liên doanh ở Việt Nam

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 31-37
Tóm tắt: Bài viết này trình bày các nội dung xoay quanh việc học hỏi từ công ty mẹ tại các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài ở Việt Nam dựa trên cuộc khảo sát 153 doanh nghiệp và phỏng vấn sâu 8 nhà quản lý thuộc 4 liên doanh. Kết quả phản hồi cho thấy học hỏi từ công ty mẹ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của liên doanh. Doanh nghiệp liên doanh học được rất nhiều từ công ty mẹ, tuy nhiên, việc học mới chỉ dừng lại ở một độ sâu nhất định, chưa đủ để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của liên doanh. Học hỏi được thực hiện qua nhiều kênh khác nhau, trong đó đào tạo trên công việc đóng vai trò quan trọng nhất. Các loại doanh nghiệp liên doanh khác nhau có những đặc điểm khác nhau trong quá trình học hỏi.
Từ khóa: Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, học hỏi, đào tạo chính thống, đào tạo trên công việc.
Tra cứu bài báo