Hướng tới “Bức tranh sáng hơn” về bố trí không gian và tổ chức kinh tế khu công nghiệp Việt Nam

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 6-13
Tóm tắt: Một trong những nội dung mang tính nguyên tắc được chi phối từ lâu trong phân vùng kinh tế trên thế giới, kể cả ở Việt Nam, là hình thành “khu vực nhân” trong mỗi vùng kinh tế hoặc mỗi quốc gia. Khái niệm về “khu vực nhân, hay hạt nhân” dùng để chỉ những khu vực đóng vai trò là động lực, có ý nghĩa đầu tầu, lôi kéo sự phát triển chung cho cả nước hay cho từng vùng kinh tế. Các “khu vực nhân”như thế bao gồm: các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu thương mại tự do, khu kinh tế mở, khu công nghiệp cảng, đặc khu kinh tế. Bài viết muốn đi sâu phân tích vào một trong những động lực tăng trưởng nói trên là các khu công nghiệp (KCN) và đứng trên góc độ bố trí không gian và tổ chức kinh tế của các KCN. Mục đích chủ yếu của bài viết là phát hiện ra những mảng tối của bức tranh hiện trạng ở Việt Nam, tìm ra quan điểm, định hướng về phân bố không gian và tổ chức kinh tế các KCN nhằm hướng tới “bức tranh sáng hơn” cho tương lai.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo