Kế toán quản trị chi hoạt động trong các trường đại học công lập: Thực trạng và giải pháp

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 143-148
Tóm tắt: Giáo dục đại học có vai trò đặc biệt trong việc tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước trong nền kinh tế tri thức. Các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) Việt Nam nói chung, các trường đại học công lập nói riêng đang đứng trước áp lực là phải nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ trong điều kiện nguồn tài chính có hạn. Các chính sách của Nhà nước cho CSGDĐH hiện đã và đang được đổi mới theo hướng trao quyền tự chủ nhiều hơn cho CSGDĐH. Để có thể quản lý tốt chi phí và sử dụng các thông tin chi phí cho nhà quản trị ra các quyết định quản trị thì cần thiết phải thiết lập và duy trì một hệ thống kế toán quản trị chi phí thích hợp và hiệu quả. Bài viết này tập trung phân tích thực trạng KTQT chi hoạt động tại các trường đại học công lập hiện nay; nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và triển khai hệ thống kế toán quản trị chi phí trong các trường đại học công lập để giúp nhà quản lý có được các thông tin đầy đủ và thích hợp cho quá trình ra các quyết định quản lý.
Từ khóa: Chi hoạt động; quản trị chi; đại học công lập; kế toán quản trị
Tra cứu bài báo