Một số vấn đề về lao động và việc làm của lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 123-128
Tóm tắt: Việc làm ở nông thôn Thái Nguyên hiện nay đang có sự chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, lao động ở nông thôn Thái Nguyên chủ yếu vẫn là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo. Lực lượng lao động ở nông thôn luôn có tỷ lệ thất nghiệp và bán thất nghiệp cao. Điều này ảnh hưởng lớn tới thu nhập và đời sống của lao động nông thôn, gây lãng phí nguồn lực lao động xã hội. Vì vậy, để giải quyết việc làm cho người lao động, trong thời gian tới tỉnh Thái Nguyên cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau: Hoàn thành xây dựng và phát triển mô hình nông thôn mới;Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động ở nông thôn; Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, thâm canh và sản xuất hàng hóa; Đẩy mạnh công tác xuất khẩu, tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn; Tăng cường đầu tư tín dụng cho khu vực nông thôn. Phát triển mô hình kinh tế trang trại và các loại hình kinh tế khác trong nông thôn.
Từ khóa: Vấn đề, lao động, việc làm, nông thôn, Thái Nguyên
Tra cứu bài báo