Một thuật toán mới lập mạng công việc AOA

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 137-142
Tóm tắt: Mạng công việc được sử dụng trong phương pháp đường găng (CPM) và phương pháp sơ đồ mạng (PERT) để phân tích và lập lịch cho nhiều bài toán đặt ra, đặc biệt trong quản lý các dự án. Tuy nhiên, chưa có một thuật toán nào cho phép lập sơ đồ mạng có công việc là cung AOA (Activities On Arcs) một cách đơn giản và chính xác. Phần lớn các tài liệu liên quan đến mạng AOA chỉ đưa ra các hướng dẫn vẽ nó mang tính kinh nghiệm và tình huống. Đã có một vài nghiên cứu giới thiệu một cách tiếp cận để xây dựng được mạng AOA từ một bảng phân rã công việc (WBS) đã cho, nhưng chỉ kiểm chứng qua ví dụ mà không được chứng minh. Nghiên cứu này trình bày một thuật toán lập mạng AOA từ một WBS để được một mạng AOA duy nhất, đơn giản và chính xác. Nhờ đó mà người làm quen lần đầu với phương pháp CPM/PERT có thể dễ dàng lập ngay được sơ đồ mạng cho ứng dụng. Tính đúng đắn của thuật toán đã được chứng minh và được minh họa qua một ví dụ.
Từ khóa: Bảng phân rã công việc, phương pháp đường găng, phương pháp sơ đồ mạng PERT, mạng có công việc là cung, mạng có công việc là đỉnh.
Tra cứu bài báo