Nghiên cứu các lý thuyết về hợp nhất báo cáo tài chính và vận dụng vào việc hoàn thiện báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn công nghiệp than- khoán sản Việt Nam

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 71-76
Tóm tắt: Khi công ty mẹ không sở hữu toàn bộ công ty con, tùy theo đối tượng khác biệt sử dụng BCTCHN dẫn đến các thông tin trình bày trên BCTCHN không giống nhau. Cho đến nay, 04 quan điểm BCTCHN được đề cập đến là quan điểm hợp nhất theo lý thuyết vốn chủ sở hữu, quan điểm hợp nhất theo lý thuyết công ty mẹ, quan điểm hợp nhất theo lý thuyết công ty mẹ mở rộng, quan điểm hợp nhất theo lý thuyết thực thể kế toán. Việc nghiên cứu để vận dụng quan điểm nào trong việc hoàn thiện BCTCHN của tập đoàn TKV nhằm hướng tới một hệ thống BCTC minh bạch, đáng tin cậy là rất cần thiết.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo