Quản trị nguồn nhân lực ở tổng công ty điện lực Lào: Thực trạng và giải pháp

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 129-136
Tóm tắt: Tổng công ty Điện lực Lào (ĐLL) là doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ kinh doanh, sản xuất, quản lý và phát triển dịch vụ điện lực trên lãnh thổ Lào. Trong giai đoạn 2006-2010 Tổng công ty ĐLL đã có nhiều cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, luôn là doanh nghiệp đi đầu trong đổi mới công tác quản lý, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Tuy vậy, quản trị nguồn nhân lực (QTNNL) của Tổng công ty ĐLL cũng bộc lộ nhiều hạn chế, NNL chưa được sử dụng hiệu quả, các thành tựu về QTNNL được áp dụng trong Tổng công ty ĐLL đã không phát huy được đầy đủ các tác dụng và hiệu quả. Bởi vậy, nhìn nhận, đánh giá lại thực trạng hoạt động QTNNL và tiếp tục tìm giải pháp khắc phục là yêu cầu bắt buộc để Tổng công ty ĐLL tiếp tục tiến xa hơn trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Bài viết này trình bày những kết quả nghiên cứu của tác giả về QTNNL ở Tổng công ty ĐLL trong giai đoạn 2006-2011 và đề ra các giải pháp cho giai đoạn 2012-2020.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo