Quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước từ nhận thức đến thực tiễn, hậu quả và giải pháp

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 49-53
Tóm tắt: Tự do kinh doanh là quyền cơ bản của các chủ thể kinh doanh, được pháp luật quy định, tôn trọng và bảo vệ; tuy nhiên, không phải mọi chủ thể kinh doanh đều hoàn toàn có quyền tự do kinh doanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Từ nhận thức đến thực tiễn, quyền tự do kinh doanh của DNNN đã có những sai lầm dẫn đến tình trạng các DNNN đua nhau mở rộng phạm vi kinh doanh, đầu ngoài ngành và hậu quả là hàng loạt các DNNN vỡ nợ, phá sản. Sau những phân tích có tính lý luận về quyền tự do kinh doanh và quyền tự do kinh doanh của DNNN, bài viết sau đây đã đi sâu phân tích những sai lầm trong nhận thức về quyền tự do kinh doanh của DNNN, hậu quả của nó và sự cần thiết phải nhận thức lại, khắc phục tình trạng DNNN ồ ạt mở rộng đầu tư ngoài ngành; góp phần thực hiện thành công tiến trình tái cấu trúc các DNNN ở Việt Nam.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo