Tác động của tái cấu trúc lên công tác quản trị nhân lực tại công ty tư vấn ECC

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 27-30
Tóm tắt: Bài viết cung cấp thông tin về các công trình nghiên cứu trước đây ở nước ngoài về mối quan hệ giữa tái cấu trúc và công tác nguồn nhân lực. Đồng thời bài viết mô tả việc tái cấu trúc của ECC liên quan đến công tác quản trị nhân lực như thế nào và so sánh trường hợp ECC với các công trình nghiên cứu trước đây.
Từ khóa: Quản trị nhân sự, tái cấu trúc, tuyển dụng, đào tạo, phát triển nghề nghiệp, tiền lương
Tra cứu bài báo