Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 23-26
Tóm tắt: Tái cấu trúc các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nói riêng là một trong những vấn đề nóng ở Việt Nam trong những năm qua. Về mặt lý thuyết, tái cấu trúc một tổ chức cũng có những cách nhìn khác nhau, nhưng tựu chung lại đều hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động. Đối với các DNNN ở nước ta, qua hàng chục năm thực hiện tái cấu trúc, với nhiều nỗ lực của Nhà nước qua các hình thức khác nhau (cổ phần hóa, sáp nhập, cắt giảm quy mô,...) nhưng kết quả đạt được chưa nhiều và chưa đáp ứng mong mỏi của toàn xã hội. Những tồn tại hạn chế thể hiện trên nhiều mặt: trong sử dụng nguồn lực và hiệu quả hoạt động; trong quản trị doanh nghiệp và cả trong cách tiếp cận về tái cấu trúc. Đây cũng chính là những nội dung chính được đề cập trong bài viết. Trên cơ sở thông tin có được và những phân tích đánh giá, phần kiến nghị tập trung vào làm rõ vai trò của Nhà nước, của các doanh nghiệp trong tái cấu trúc, trong đó tập trung hơn vào việc tạo động tự thân của chính các doanh nghiệp để có thể đạt được thành công trong quá trình thay đổi đó trong thời gian tới.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo