Thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 65-70
Tóm tắt: Với mục tiêu trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, tạo cơ sở để đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, Nghệ An đã và đang đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm xây dựng và phát triển các Khu kinh tế (KKT), Khu công nghiệp (KCN). Những năm qua, các KKT, KCN ở Nghệ An không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng gia tăng tỷ trọng ngành công nghiệp. Tuy nhiên, thực tế phát triển các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho thấy việc thu hút đầu tư vào các khu vực này vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và nỗ lực của tỉnh. Vì vậy, nghiên cứu thực trạng thu hút đầu tư vào các KKT, KCN ở Nghệ An trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các hạn chế còn tồn tại là một yêu cầu cấp thiết.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo