Tín dụng thuê mua- Khả năng thay thế vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 90-94
Tóm tắt: Tiếp cận được các nguồn vốn bên ngoài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của các DNNVV. Bài báo phân tích những khó khăn của các DNNVV trong việc huy động vốn vay ngân hàng và khả năng thay thế bằng hình thức tín dụng thuê mua. Kết quả khảo sát các DNNVV Việt Nam cho thấy dù thiếu vốn và khó khăn trong việc vay ngân hàng, rất ít các DNNVV Việt Nam sử dụng hình thức tín dụng thuê mua. Bài báo chỉ ra những nguyên nhân đồng thời đưa ra các gợi ý cho sự phát triển loại hình dịch vụ này, đảm bảo các DNNVV có thể tiếp cận đầy đủ hơn các nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Tín dụng thuê mua, Vốn vay ngân hàng
Tra cứu bài báo